Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

С настоящите „Общи условия“ /ОУ/ се уреждат реда, начина, условията, съгласно които „Talently Academy For Language and Arts” /наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“/, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. “Сан Стефано” No 18, представлявано от собственика и основател Симона Ангелова Донова, email: talentlyinfo@gmail.com, провежда присъствени и онлайн курсове по английски език, като онлайн курсовете се провеждат през платформа Zoom, както и се определят правата, задълженията и отговорностите на „Talently Academy For Language and Arts”, в качеството му на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ и Клиентът /наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“/, с общо наименование „Страните“.

Клиент, който желае да закупи и да участва в присъствен и/или онлайн курс, предлагани от „Talently Academy For Language and Arts”следва да приеме настоящите Общи условия, които има характер на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ „Talently Academy For Language and Arts” организира, срещу заплащане, провеждане на присъствени и онлайн курсове по английски език, което се осъществява чрез записване за избраната услуга/курс и запазване на място в предстоящия срок през интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ https://talently.academy.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ на услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат малолетни лица (под 14-годишна възраст), като действията по приемане на Общите условия и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, непълнолетни (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители, както и всички физически лица, които са навършили 18 години и които не са поставени под запрещение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да заяви участието си в присъствени и/или онлайн курсове чрез избор на съответния курс и заплащане на съответната, предварително обявена на страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цена, при приемане, съобразяване и спазване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящите Общи условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва валидни заявки за участие и закупуване на предлаганите онлайн услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ на услугата, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да се запознаят с настоящите Общи условия на електронната страница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: https://talently.academy .
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обявява предварително на интернет страницата си https://talently.academy цените на присъствените и/или онлайн курсове, които предлага, като си запазва правото да променя цените, без предварително предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото по всяко време да променя, добавя или заличава части от настоящите Общи условия, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ носи изцяло

отговорността да проверява и следи за извършените промени в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди да използва функционалностите на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продължи да ползва интернет страницата след публикуването на промените, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема това негово действие като приемане и съгласие с извършените промени в настоящите Общи условия за ползване.

Чл.6. С настоящето, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че всички последващи плащания на курсове се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените такива, а след това в съответствие с актуализираните Общи условия.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на интернет страницата си по всяко време без да има задължението изрично да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за направените промени.

Чл.8. За неуговорените случаи в тези Общи условия и понятия се прилага Законът за Задълженията и Договорите (ЗЗД) и законодателството на Република България.
Чл.9. Организираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ присъствени и онлайн курсове, включват определени материали, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на работа на посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имейл адрес.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оповестява на интернет страницата си https://talently.academy всеки нов курс, с посочване на условията за участие в него, както и с предварително посочени дата, час и мястото/платформа на провеждане му. Чл.11. След заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участие в съответния курс, същият получава информация за избрания курс на посочения имейл адрес, а след направено плащане за избрания/те курс/ове, което се осъществява през платформата My Pos на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава и имейл-потвърждение за извършеното плащане.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да отмени или да промени началния час на онлайн курс, в случай на форсмажорни обстоятелства в резултат на Непреодолима сила (форсмажорно обстоятелство). Под форсмажорно обстоятелство по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко извънредно обстоятелство, което е непредвидимо и/или извън контрол на Страните, което препятства Страните или една от тях да изпълни задълженията си съгласно или произтичащи от настоящите Общи Условия, при условие, че това обстоятелство не може да бъде избегнато въпреки предпазливостта, прогнозирането и усилията на Страната, засегната от това обстоятелство, вкл., но не само: земетресение, извънредни държавни мерки, недостиг на суровини, фабрични и транспортни повреди, работни стачки, карантина, епидемии, пандемии, затваряне на граници, налагане на ограничения по отношение транспортиране на хора или стоки, мораториуми; пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, бунтове, безредици и др. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира, като Страните не си дължат неустойки или обезщетения във връзка със спирането и сроковете се увеличават съразмерно с времетраенето на форсмажор.

Чл.13. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, поради чиято небрежност или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.14. За официална кореспонденция между страните се приема имейл кореспонденцията, кореспонденцията приложението “Viber”, и/или формата за контакт във Фейсбук страницата на „Talently Academy For Language and Arts”.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за всеки друг начин, по който ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ осъществят връзка с другите учители в екипа на „Talently Academy For Language and Arts”.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, използвайки техническите възможности на съответната платформа/място за провеждане на курсовете и своите професионални и експертни умения и познания, да предприеме действия, имащи за цел изпълнение в пълен обем и в уговорените между страните срокове услуги, подробно описани в настоящите Общи условия.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението за предлаганите и предоставени от същия услуги, в уговорените размер и срокове.
Чл.18. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от уговорената по Договора дейност и по-нататъшното изпълнение се е оказало невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носят отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за извършената част от услугите пропорционално на уговореното.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, ангажираност и желание за постигане на резултати за изпълнение на работата.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва изпълнението на задълженията си след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил избраният/те курс/ове.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за некачествено или неточно изпълнение, или пълно неизпълнение в следните случаи:
а) при действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които пречат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на другите учители от екипа на „Talently Academy For Language and Arts” да изпълнят задълженията си;

б) в случай на забава в изплащането на дължимото възнаграждение.
Чл.22. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не покаже ангажираност към избрания курс/ове, и/или пречи на дисциплината в организираните групи за съответния курс/ове, и/или не покаже резултат по време на провеждане на курса/овете, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е провел разговор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов родител/представител, но не е постигнал резултат, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да спре предоставянето на услугата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да прекрати неговото участие в курса, освобождавайки мястото му за други желаещи участници, без да дължи обезщетение и връщане на платената за курса/овете сума.
Чл.23. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отсъства повече от два последователни пъти от провеждането на курса/овете без уважителна причина и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е провел разговор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов родител/представител, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отсъства отново, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да премести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в друг евентуално по-удобен за същия курс. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продължава да отсъства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре предоставянето на услугата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да прекрати неговото участие в курса, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение и връщане на вече заплатената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, ако има такава.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага изпълнението на този договор или части от него на други лица без предварително да е получил съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури часове за наваксване на пропуснатите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ часове от курса, като при избран 12-месечен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява максимално две наваксвания, а при избран 8-месечен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява едно наваксване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие в процеса на работа между двете страни.
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на първи безплатен урок /trial/ с цел запознаване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, средата на работа, условията, както и с цел определяне нивото на английски език на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.28. След проведения първи безплатен урок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати за целия срок наведнъж, за което получава 10% намаление от общата сума, или да заплаща на три вноски избрания курс. В случай на забава на изплащането на дължимо възнаграждение за услугите по настоящите Общи условия продължила 3 /три/ и повече седмици, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по своя преценка и след отправяне на уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, има право временно да спре предоставянето на услугите за времето до получаване на дължимото възнаграждение.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа по цени, при условията и сроковете, предварително обявени на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – https://talently.academy .
Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да присъства редовно на обявените дни и часове за провеждане на избрания от същия курс/ове. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след като е заявил желание за участие в курс, не присъства първите два пъти на уговорения ден и час, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре предоставянето на услугата към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да прекрати неговото участие в курса, освобождавайки мястото му за други желаещи участници, без да дължи обезщетение и връщане на платената за курса/овете сума, ако има такава.

Чл.31. В случай, че се налага да отсъства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 24 часа преди часа за провеждане на избрания курс. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведоми за своето отсъствие ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по-малко от 24 часа преди часа за провеждане на курса, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да приеме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е присъствал и съответно да задържи плащането за този час.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя две опции за плащане на избраните услуги и онлайн курсове:

А) С кредитна карта или дебитна карта през системата My Pos:

При избрания вече присъствен и/или онлайн курс, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дава възможност да въведе данните за плащането в момента, в който прави поръчката, като използва валидна кредитна или дебитна карта (VISA, Maestro или Mastercard). Съответната сума ще бъде заявена и дебитирана незабавно по картата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да провери валидността на

кредитната или дебитната карта, нейния статус по отношение на стойността на поръчката и дали данните за адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са правилни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже да изпълни поръчката в зависимост от резултатите от тези проверки.

Б) В брой:

При избрания вече присъствен и/или онлайн курс, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дава възможност да избере плащане в брой, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксата при посещението си при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, по смисъла на чл.50 във вр. чл.55 от ЗЗП, да се откаже от настоящия Договор в следните случаи:
А) Ако упражни правото си на отказ от услугата в 14-дневен срок, считано от датата на сключването (онлайн плащането) на настоящия Договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да възстанови платената за услугата и/или онлайн курса сума в законния срок от 30 дни, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Б) Ако поради други причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от ползването на услугата след като е изтекъл законовия 14-дневен срок, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи възстановяване на платената сума, включително и заплащане на други разходи, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с платената от същия услуга и/или онлайн курс.

Чл.34. В случай на отказ от направената поръчка в законоустановения срок, посочен в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови сумата по същата картова сметка или банкова сметка, от която е получено плащането за услугата и/или онлайн курса, или в брой на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е избрал този начин на плащане.

Чл.35. Ако някоя част от тези Общи условия бъде отхвърлена или бъде намерена за недействителна от съд или регулативен орган, другите Общи условия ще продължат да бъдат в сила.
Чл.36. Всяка от страните по този договор се задължава да пази в конфиденциалност и да не разпространява, използва и разкрива пред трети лица информация за насрещната страна, станала й известна при или по повод изпълнение на този Договор без нейното изрично писмено съгласие. Конфиденциална информация по смисъла на този Договор е всякаква търговска, производствена, техническа, финансова и друга информация, която, независимо от нейната форма и носител, не е публикувана като общодостъпна със съгласието на страната, за която се отнася.

Чл.37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да прекратят договорните взаимоотношения в следните случаи:

 1. По взаимно съгласие;
 2. С изтичане срока на избрания курс;
 3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с отправено писмено триседмично предизвестие до

  насрещната страна;

 4. От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с отправено писмено триседмично предизвестие до

  насрещната страна;

 5. В случаите на чл.22, чл.23 и чл.30 от настоящите Общи условия.
 6. Без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е

  нарушил настоящите Общи условия, бил е предупреден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за

нарушението, и е извършил ново нарушение. В този случай платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума не се връща.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично дава съгласието си да бъде сниман по време на организирани събития в „Talently Academy For Language and Arts“, събирания, празненства, и снимките да бъдат качвани на страниците на „Talently Academy For Language and Arts” в социалните мрежи с маркетингова и рекламна цел. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласен да бъде сниман, следва да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своето нежелание/отказ за снимане.

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и гарантира защитата на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно разпоредбите на закона.
Чл.40. Кореспонденцията между страните се счита за валидна включително и когато е изпратена на електронните адреси (e-mail), посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на контактната форма на страницата във Фейсбук на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Електронното писмо се счита за получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система. Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо. Приема се, че получателят е узнал съдържанието на съобщението с изтичане на един ден от получаване на имейла.

Чл.41. В случай, че някоя от страните промени своите данни за кореспонденция, в това число лица за контакти, адреси и др. е длъжна незабавно да съобщи на другата страна за промяната, като в противен случай осъществената комуникация и съобщения ще се считат за валидно получени на последните известни данни за кореспонденция.

Чл.42. Всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съда.

Настоящите Общи Условия влизат в сила на 01.12.2022г. и имат характера на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

https://www.mypos.com/vmp/btn/B3BFTNK1KDB38